Χαιρετισμοί εις τον Όσιο και Θεοφόρο πατέρα ημών Παΐσιον τον Αγιορείτη.

Κοντάκιον. Ήχος δ. τη Υπερμάχω.
της Παναγούδας ασκητήν και μύρον εύοσμον Καππαδοκίας τον βλαστόν προστάτην άγρυπνον ανυμνήσωμεν
Παΐσιον χαρμοσύνως. των αγγέλων γαρ τον βίον εκμιμούμενος την Τριάδα την Αγίαν ευαρέστησεν όθεν κράζωμεν Χαίροις πάτερ Παΐσιε.
Άγγελος ανεδείχθης εν τω Όρει της Παναγίας, και μεσίτης προς τον Θεόν, σεπτέ Παϊσιε. (τρις)

Χαίρε Καππαδοκίας το εύοσμον μύρον
Χαίρε αγγελικής πολιτείας ο δείξας τον βίον.
Χαίρε της Μικράς Ασίας το άνθισμα
Χαίρε Αγίου Αρσενίου το καύχημα.
Χαίρε το κλέος Φαρασιωτών
Χαίρε το δέος των μοναστών.
Χαίρε Ελλάδος και πίστεως μέγας φρουρός
Χαίρε απαύγασμα, γόνος Καππαδοκών.
Χαίρε του Βυζαντίου θείος βλαστός
Χαίρε Άθωνος κόσμημα και αετός.
Χαίρε άγγελε επίγειε επί της γής
Χαίρε άνθρωπε ουράνιε εν τοις ουρανοίς.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Βάπτισμα του Οσίου Αρσενίου εδέχθης στα Φάρασα της Αγιοτόκου Καππαδοκίας και του Αγίου αυτή η ευχή βλάστημα Μικράς Ασίας και Ελλάδος σε ανέδειξε πάτερ Παΐσιε. διο και ημείς αξίως βοώμεν

Αλληλούια.

Γευθείς οδύνας εκπατρισμού, ξενητείαν και θλίψιν πατρώας εστίας εκριζωθείς, ερριζώθης εις πίστιν και θεογνωσίας απέκτησας φως εκ χάριτος θείας πάτερ Παΐσιε Δίο και ημείς ορώντες τα θαυμάσια σου ανυμνούμεν σοι τοιαύτα

Χαίρε της χάριτος του Ιησού ο δωροδότης
Χαίρε της Παναγίας του Άθωνος ο θείος φωτοδότης.
Χαίρε διάκονε θείε της Παναγίας
Χαίρε φάρος και λύχνος της προσφοράς.
Χαίρε σκεύος θείας χάριτος
Χαίρε αρετών ευωδία η άρρητος.
Χαίρε άνθος εύοσμον και του Άθωνος πηγή
Χαίρε θείου πνεύματος και ακτίνα θεϊκή.
Χαίρε οδός και ωδή του Όρους Άθω
Χαίρε κολυμβήθρα Σιλωάμ και ιατρέ του κάθε πάθους.
Χαίρε της νηστείας και της προσευχής εργάτα
Χαίρε των νοσούντων και θλιμμένων παραστάτα.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Διάβαζες συναξάρια αθλοφόρων αγίων και η θεία σου ψυχή, τον Πλάστη ακατάπαυστα δοξολογούσε διο και ημείς ενθυμούμενοι την αγίαν σου ψυχήν σου εκβοώμεν σοι τοιαύτα

Αλληλούια.

Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη ζήσεται Ήκουσας τούτο εκ του Νυμφίου και έμπλεως θείου φωτός του Δαρβίνου την πλάνην κατήσχυνας. Διόπερ ευχαρίστως βοώμεν σοι ούτως

Χαίρε νήπιον ο του Δαρβίνου τον νόμον πατήσας
Χαίρε του Χριστού την μορφήν ο θεάσας.
Χαίρε της Ιεράς Μονής Στομίου ο ιδρυτής
Χαίρε των αιρετικών Κονίτσης ο νικητής.
Χαίρε κρουνός της ελεημοσύνης
Χαίρε ουράνιος φανός της ρωμιοσύνης.
Χαίρε του Όρους Σινά ο Ησυχαστής
Χαίρε στρουθίον Αγίας Αικατερίνης ο πρεσβευτής.
Χαίρε σοφία Αγίας Αικατερίνης
Χαίρε συγκάτοικε Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης.
Χαίρε πέτρα όρους του Μωυσή, φυτρώσασα λουλούδι
Χαίρε της προσευχής των αγγέλων, το επίγειο τραγούδι.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Ζήλον θείον υπέρ σου Θεοτόκε ο Γέρων Παΐσιος έχων, προστάτην σε άγρυπνον και φύλακα είχε διο και ημείς μετέχοντες των δωρεών σου ψάλλομεν σοι

Αλληλούια.

Ήλιος φαεινός εν εσχάτοις καιροίς, και Ορθοδοξίας στερέωμα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανεδείχθης Πάτερ Παΐσιε Ημείς δε συμφώνως ενθυμούμενοι των θείων διδαγμάτων σου προσφωνούμεν σοι ταύτα

Χαίρε αγάπης θεϊκής και της Παναγίας μύρον
Χαίρε χάδι του ουρανού, και της Θεοτόκου κρίνον
Χαίρε γέρον Παΐσιε, Χερουβείμ ο συνευχέτης
Χαίρε Σεραφείμ ομότροπε, και δαιμόνων καθαιρέτης
Χαίρε στύλε ορθοδοξίας και ευλαβείας θησαυρέ
Χαίρε σκεύος εκλογής, ουρανού σταυραϊτέ
Χαίρε φύλακα πατρίδος και τνω μοναστών φρουρέ
Χαίρε Κονίτσης ο γόνος και Στομίου αρωγέ.
Χαίρε της Παναγίας αμπέλι εύωρο.
Χαίρε ομιλία και λόγε του Θεού
Χαίρε έλαιον και μάννα στην πληγή του αμαρτωλού.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Θυσία τοις αδελφοίς εχορήγεις αγάπην την θεϊκήν, μύρον θεομητορικόν προς πάντας εδίδους δια τούτο συν αγγέλοις εδοξολόγεις Χριστόν. Όθεν την σην μνήμην άπαντες επικαλούμενοι βοώμεν

Αλληλούια.

Ίλεως γενού ημίν πρεσβευτής υπέρ ημών προς Δεσπότην Χριστόν και εκδίωξον εκ του νόος ημών το ζοφερόν της αμαρτίας σκότος. διο σοι εν ύμνοις προσευχής αινούμεν προς τα τοιαύτα

Χαίρε της Παναγούδας ο ασκητής
Χαίρε της Παναγίας ο υμνητής.
Χαίρε το φως εν τη οδώ
Χαίρε φωνή του Άθωνος εις Θεόν.
Χαίρε παράκλησις των πενθούντων
Χαίρε άμισθε ιατρέ των νοσούντων.
Χαίρε ο βοηθός των πονεμένων
Χαίρε ο ψαλμός ο θεϊκός των θλιβωμένων.
Χαίρε των μοναστών ο αλείπτης
Χαίρε της Θεοτόκου ο πρεσβύτης.
Χαίρε ασκητών το παράδειγμα
Χαίρε Παρταϊτίσσης Παναγίας το καύχημα.

Χαίροις Πάτερ Παΐσιε.

Κήρυκας θεοφόρος και στύλος της πίστεως, τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος παρέσχες ημίν. διο ασιγήτως πάτερ Παΐσιε βοώμεν σοι

Αλληλούια.

Λαμπάς άσβεστος της τρισηλίου Θεότητος, της μετανοίας οδηγέ εδείχθης πάτερ Παΐσιε οι δια πρεσβειών των σων δεχόμενοι θείον γλυκασμόν και γνώσις της χάριτος γεραίρομεν ταύτα βοώντες σοι

Χαίρε της εγκρατείας και της θυσίας θυσαυρέ
Χαίρε του Παρακλήτου εις ημάς χορηγέ.
Χαίρε ο του Χριστού τους ήλους εις τους δυσπίστους αγγίξας
Χαίρε το έλεος το θείον το του Κυρίου εις πάντας ποτίσας.
Χαίρε της προσευχής δια τον κόσμον το μύρο
Χαίρε ο τας ψυχάς ευφραίνων ο γλυκύτατος οίνος.
Χαίρε η της Θεομήτορος αηδόνι εκλεκτό
Χαίρε ο θρέψας μετά δακρύων άνθη γία το Χριστό.
Χαίρε της Φοβεράς προστασίας η δυνατή φωνή
Χαίρε του Αγίου Ιωάννου της αποκαλύψεως η βροντή.
Χαίρε του μυστικού δείπνου ο τρώγων καθαρά τη ψυχή
Χαίρε εξομολόγησις των λογισμών η συνεχής.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Μαρτυρικής βιωτής ανεδείχθης φυλάξας αμόλυντον ψυχήν τε και σώμα αγάπην τε θεία προς τον Χριστόν. Δίο σε μεγαλύνωμεν, ψάλλοντες χαρμοσύνως ταύτα

Αλληλούια.

Νίκην κατέκτησας προσευχή και νηστεία εχθρών ορατών τε και αοράτων έχων δε πανοπλίαν της ταπεινώσεως, ώλεσας δαιμόνων επιβουλήν και τα στίφη και ανεβόας ευχαριστίας προς Κύριον

Χαίρε φωτός θείον δοχείον
Χαίρε ευσπλαγχνίας του Χριστού ταμείον.
Χαίρε Δαυΐδ ψαλτηρίου η φωνή
Χαίρε Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου η ευχή.
Χαίρε αμαρτωλών η παράκλησις
Χαίρε Παραμυθίας της Παναγίας εγγύησις.
Χαίρε αγωνιστών το βραβείον
Χαίρε των ναυαγών της ζωής το πορθμείον.
Χαίρε πολύδροσος σκια ταλαιπώρου διαβάτη
Χαίρε ύδωρ Σαμαρείτιδος εις κάθε παραβάτη.
Χαίρε αμαρτωλών πεπτωκότων στυλοβάτη
Χαίρε του παραλυτικού το άδειο το κρεβάτι.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Ξένος εγένου τω κόσμω αγαπήσας τον Κύριον δαμάσας τα πάθη σου θεία χάριτι και αστραπή γενόμενος, φωτίζεις τους σοι απαύστως βοώντες

Αλληλούια.

Ουδείς προστρέχων εν πίστει επί σε πάτερ Παΐσιε κατησχυμένος εκπορεύεται. Αλλά αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα. διο και ημείς ψάλλομεν προς σε τοιαύτα.

Χαίρε των εσκοτισμένων το θείο φώς
Χαίρε των μετανοούντων ο αλάνθαστος οδηγός.
Χαίρε το βάρος ο αίρων του Άθωνα
Χαίρε εις Παναγίας το περιβόλι το εγκαλλώπισμα.
Χαίρε φωνή αγαθωσύνης προς Χριστόν
Χαίρε τα άνθη της προσευχής εν τω ουρανώ.
Χαίρε φωνή προς το κόσμο Ευρήκαμεν το Μεσσίαν
Χαίρε ψαλμοί αρχαγγέλων προς την Παναγίαν.
Χαίρε ελπίδος, αγάπης και ελέους η δάδα
Χαίρε μετά τη δαιμονική καταιγίδα, η θεία λιακάδα.
Χαίρε των Προφητών ο συνεχιστής
Χαίρε Πατροκοσμά ο μιμητής.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Πάσαν την φύσιν κηρύξας των Αποστόλων τον λόγον μιμηθείς πόθω Θεού και αγάπη προς τον πλησίον έλαμψας ως ο ήλιος εν τη γη, δοξάζων την Αγίαν Τριάδα

Αλληλούια.

ροη δακρύων ψυχής τε και μύρου και πόνου καρδίας υπέρ ανθρώπων πασχόντων ψυχή τε και σώματι δια τούτο ύμνους ψυχής ημών προσάγομεν σοι και ταπεινή τη καρδία εκτενώς βοώμεν σοι

Χαίρε διάκονε ακάματε του Ευαγγελίου
Χαίρε λαμπάς άσβεστε θεότητος της τρισηλίου.
Χαίρε ο της νηστείας τον αγώνα τελειώσας
Χαίρε ο ταπεινώσεως το ύψος πατήσας.
Χαίρε το του Άθωνα της πίστεως το άλιωτο χιόνι
Χαίρε της Παναγίας του ύμνου γλυκό αηδόνι.
Χαίρε Τίμιε δάσκαλε πράξεως και θεωρίας
Χαίρε το αμάραντον άνθος της Παναγίας.
Χαίρε ο σεμνός αντιλήπτωρ θείας οπτασίας
Χαίρε ο συνομιλήσας μετά Λουκιλλιανού Παντελεήμονος και Αγίας Ευφημίας.
Χαίρε ο Ιεροσολυμιτίσσης περιγράψας την μορφήν
Χαίρε ο της Θεοτόκου ο ακούσας την φωνήν.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Σέμνωνα Καππαδοκίας τε και Ελλάδος και θερμόν αντιλήπτορα θεωρούμεν σε πάτερ Παΐσιε των αρετών γαρ την κλίμακα θεαρέστως τελέσας ακαταπαύστως εις την Αγίαν Τριάδα βοάς

Αλληλούια.

των αγγέλων τον βίον επόθησας, θεαρέστως οι αγώνες σου εις την Αγίαν Τριάδαν κατέφθασαν πάτερ Παΐσιε Όθεν ύμνους ευχαριστηρίους αναμέλπομεν σοι εκ βάθους καρδίας και νοι και ψυχή ημών ταπεινώς σοι βοώμεν

Χαίρε ηλιακτίς εν Άθω η ευφραίνουσα κόσμον
Χαίρε μελωδίας φωνή η κηρύττουσα λόγον.
Χαίρε το ακούραστο χάδι στον ανθρώπινον πόνο
Χαίρε η τεθλιμμένη οδός που δεικνύει του Παραδείσου τον δρόμο.
Χαίρε ης Παναγίας τα χαίρε στολίσας
Χαίρε του παραδείσου τον δρόμον κοσμήσας.
Χαίρε θυμίαμα του Πνεύματος το θείον όνομα σου
Χαίρε παράκλησις ταχεία, το εικόνισμα σου.
Χαίρε εις κόσμου τα πέρατα του φθόγγου προφθάσας
Χαίρε τας κάρας των δρακόντων η ευχή σου συνθλάσας.
Χαίρε η ευχή του Ιησού εις τον κόσμον η αδιάλειπτος
Χαίρε της γλυκυτάτης Παναγίας η αγάπη η άρρητος.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Ύμνον προς Κτίστην και την Αγίαν Παρθένον τους υμετέρους αγώνας νυκτί τε και ημέρας εμπλέξας ταπεινώς Όθεν και σκεύος εκλογής ανεδείχθης του θείου Πνεύματος την Αγίαν Τριάδα μετά σου προσκυνούντες βοώμεν και ψάλλομεν

Αλληλούια.

φως και ευωδία ευσεβείας, αγάπης και αμέτρου θυσίας, ιάσεις αναβλύζει η αγία σου μνήμη πάτερ Παΐσιε διο σοι πάντες σπεύδομεν αισίαις ταις φωναίς βοήσαι

Χαίρε η του Άθωνα πηγή που αναβλύζει
Χαίρε το Χαίρε νύμφη ανύμφευτε παντού θα αντηχήσει.
Χαίρε δρόμε του Άθωνα και πύλη του ουρανού
Χαίρε ύμνος Χερουβικός προς τη μητέρα του Θεού.
Χαίρε ευχή της Παναγίας από την Παναγούδα
Χαίρε στη γη θα ξανανθίσουν και πάλι τα λουλούδια.
Χαίρε πρόσφορο, άναμμα, θυμίαμα, λάδι, κερί, λιβάδι
Χαίρε το δάκρυ γία τον κόσμο στον θρόνο όπου φθάνει.
Χαίρε νέε απόστολε γία του Χριστού τη πίστη
Χαίρε φωνή της ορθοδοξίας ξανά σε όλη την κτίση.
Χαίρε δένδρο που πότιζε η μητέρα του ουρανού
Χαίρε σημαία ελληνική που άπλωσες παντού.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Χαίρουσοι οι χοροί των αγγέλων τη θεία κοιμήσει σου Ποταμός αστείρευτος της θείας χάριτος κατηξιώθης υπέρ της ημών σωτηρίας πάτερ Παΐσιε. διο και ημείς αγαλλόμενοι ψάλλομεν

Αλληλούια.

Ψάλλομεν τα πελάγη θαυμασίων σου και στερρούς σου αγώνας πάτερ Παΐσιε Από καρδιάς προσάγομεν ύμνους σοι αγγελικούς, την μνήμην σου ευλαβούμενοι. διο βοώμεν σοι τοιαύτα

Χαίρε προφήτα λησμονημένων πατρίδων η ελπίς
Χαίρε κήρυκα ελεύθερης Αγίας Σοφίας και πόλεως η πυξίς.
Χαίρε ο αποκαλύπτων θαυμαστώς την Κωνσταντινούπολιν ως νέα ελπίδα
Χαίρε η δέησις των λυτρουμένων πατρίδων η ένδοξη μοίρα.
Χαίρε λάλημα Κωνσταντινουπόλεως το άδυτον άστρον και κόσμου τα φώτα
Χαίρε μελωδέ μεγαλωσύνης Αγίας Σοφίας και παγκόσμια δόξα.
Χαίρε προφήτα πατρίδων σκλαβωμένων η ανάκτησις
Χαίρε ασίγητος φωνή ορθοδοξίας και κόσμου η έλλαμψις.
Χαίρε τα των καιρών σημεία ο δείκτης
Χαίρε αποκαλύψεως του Ιωάννου ο θείος μύστης.
Χαίρε απόστολε του επανευαγγέλισμου
Χαίρε Μικράς Ασίας η ελπίς του λυτρωμού.

Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

ω Παΐσιε πάτερ συγχρόνων υμών και καιρών εσχάτων άνθος το εύοσμον(τρις) Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Αλληλούια.

Κοντάκιον. Ήχος δ΄. τη Υπερμάχω.
της Παναγούδας ασκητήν και μύρον εύοσμον Καππαδοκίας τον βλαστόν προστάτην άγρυπνον ανυμνήσωμεν Παϊσίου χαρμοσύνως των αγγέλων γαρ τον βίον εκμιμούμενος την Τριάδα την Αγίαν ευαρέστησεν όθεν κράζωμεν Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

Παρακλητικός Κανών εις το Όσιο και Θεοφόρο Πατέρα ημών Παίσιο τον Αγιορείτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *